اندر مناقب حاج میرزا آقاسی*

منبع: کتاب جمعه؛ شماره ۱۶ – ۱/۹/۱۳۵۸ *حاج میرزا آقاسی صدراعظم آخوند مسلک محمدشاه پس از قائم‌مقام فراهانی و پیش از امیرکبیر به مدت ۱۲ سال زمام امور مملکت را در دست داشت. زمانی که مرض نقرس محمدشاه عود میکرد

بیشتر بخوانید