اعلام آمادگی امام جمعه نورآباد ممسنی مبنی بر دایر کردن شعباتی در ایتالیا, فرانسه, نیویورک و لندن (ویدئو)

اعلام آمادگی امام جمعه نورآباد ممسنی مبنی بر دایر کردن شعباتی در ایتالیا فرانسه ونیویورک جهت کمک کردن به مردم مستضعف

بیشتر بخوانید