روایت قتل کسروی

نصرت الله امینی در خاطراتش روایتی از قتل کسروی بدست میدهد. قتل کسروی بی شک یکی از مهمترین وقایع تاریخ معاصر ایران و نقطه ای بود که  روحانیت اقتدار و بی رحمی خویش، و حکومت ایران مسخرگی و بی عرضگی

بیشتر بخوانید