راه رهایی ایران از این منجلاب: حذف آخوند، تقویت هویت ایرانی

بدبختی ما ایرانیان از روزی آغاز شد که لشگر اسلام به ایران حمله کرد. به زنان ایرانی تجاوز کردند و به کنیزی بردند. مردان ایرانی را سر بریدند و به اسیری بردند. فرهنگ و زبان ایرانی را به زور شمشیر نابود کردند. کتابخانه ها را آتش زدند و اموال مردم را به غنیمت بردند. اما تخم آئینی را در این سرزمین کاشتند که مایه بدبختی و نکبت ایران شد.

بیشتر بخوانید