دفاع حسام الدین آشنا و عباسعلی کدخدایی از حق مردم “شجاع” آمریکا برای تظاهرات

آشنا: مردم شجاع آمریكا حق دارند علیه ترور مداوم علیه اقلیت ها، فقر و محرومیت اعتراض كنند. شما باید به ساختارهای نژادپرستانه و طبقاتی حاکمیت در ایالات متحده پایان دهید. ما از نزدیک تماشا می کنیم! مقاله جالب در مورد

بیشتر بخوانید