وقتی حضرت آدم همسرش را گم می کند!

شاه طهماسب صفوی از جبل عامل لبنان برای اولین بار تعدادی آخوند وارد ایران کرد که محمد باقر مجلسی هم در میان آنها بود. شاه او را مامور کرد تا روایات و احادیث تشیع را تدوین کند. بودجه و افراد زیادی هم در اختیارش قرار داد.

مجلسی در طی سالها موفق شد روایات و احادیثی را از خودش جعل کند و آنها را در 110 جلد تنظیم کرد که بعدها رکن مهم و یکی از معتبرترین کتابهای مرجع آخوندها قرار گرفت.

بدون اغراق این کتاب پر است از مزخرفات و حرفهای خنده دار که ظاهرا مجلسی موقع نگارش این روایات به ریش شاه سهماسب و ایرانیان می خندیده که پول خزانه کشور را در اختیار او قرار داده اند تا برایشان مزخرف ببافد.

بیشتر بخوانید