رقم ناچیز افزایش حق مسکن کارگران و مقایسه با حق مسکن نمایندگان مجلس

حق مسکن یک کارگر را با میزان حق مسکن یک نماینده مجلس مقایسه کنیم. به هر نماینده مجلس ۲۰۰ میلیون تومان ودیعه تامین مسکن داده شد. این نمایندگان بعد از بحث‌های بسیار، هزینه مسکن کارگران را ۲۰۰ هزار تومان اضافه کردند.

بیشتر بخوانید