چرا تحزب در ایران شکل نمی گیرد؟ (3)

یکی از موانع رشد حزب و احزاب در ایران، مغایرت و تضاد بنیان های فکری مسلمانان با گروههای مخالف است. از نظر بسیاری از مسلمانان شیعه ایرانی، حقیقت مطلق همان چیزی است که در اختیار آنهاست و هرکس مخالف طرز تفکر و شیوه و منش آنها باشد باطل است و باید از بین برود. یعنی تضاد آشتی ناپذیر بین حق و باطل باعث آن شده که هیچوقت احزاب مخالف در ایران شکل نگیرند.

بیشتر بخوانید