سربازان گمنام موسی میزنند، سربازان مریم و مسعود قمپز در میکنند!

نسل ترمیناتورهای ۵۷ تی فکر میکنند نسل امروز هم همانند این کودن های ایران ویران کن است که خمینی را در ماه ببینند و به دنبال پشم حضرت آغا لای تازی نامه بگردند. سیاست اسراییل را در این سالها همه میدانیم: می زنند

بیشتر بخوانید