حمله سایبری رژیم به تاسیسات آب اسرائیل

این حمله سایبری به تاسیسات حیاتی و زیربنایی اسرائیل آنقدر مهم بوده که اسرائیل جلسه اضطراری درباره آن تشکیل داده و راههای پاسخ گویی به رژیم را بررسی کرده اند. در پایان این جلسه یکی از وزرای اسرائیلی گفته :

بیشتر بخوانید