جمهوری اسلامی پایگاه نظامی امریکا را موشک باران کرد

دوستی می گفت حتما جمهوری اسلامی یک برگ رسوایی و محرمانه ای علیه بایدن دارد که اینگونه از امریکا باج خواهی می کند. رژیمی که تا چندی پیش لحظه شماری میکرد تا ترامپ برود و بایدن بیاید تا به برجام

بیشتر بخوانید