مخالفان شاه همینقدر بی مایه و کم خرد بودند

در خاطرات حسن ماسالی به ماجرای قتل دو نفر برخوردم که با خواندن آن از شگفتی نمی دانستم بخندم و یا به حال این کشور زاری کنم که بدست چنین افراد کم خردان و بی مایه هایی  به این روز سیاه و نکبت افتاد. حکومتی که با همه بدی ها و کمبودهایش داشت ایران را در ردیف کشورهای مرفه و آباد می برد اما گرفتار حسادت و خباثت و توهم یک مشت افراد کم خرد افتاد.

بیشتر بخوانید