اگر پشت پرده رویدادهای افغانستان را نمیشناسید این را ببینید

بسیاری از هموطنان از موفقیت چشمگیر طالبان تعجب کرده اند و تازه اکنون از خودشان میپرسند چگونه اینگونه شد.مثل سایر موارد مشابه نه تنها جای تعجبی وجود ندارد، بلکه اگر جور دیگری میشد جای تعجب داشت. تمام این رویداد ها

بیشتر بخوانید