رئیس جمهوری که بلد نباشد روضه بخواند بدرد لای جرز دیوار میخورد

امیدوارم آقای رئیسی هرچه زودتر رئیس جمهور شود چون ایشان آیینه تمام عیار حکومت اسلامی هستند. مهم نیست ۶ کلاس سواد دارد. مهم آن است که کلی زندانی را اعدام کرده و سابقه اش توی اینجور کارها درخشان است. قطعا بلد است روضه هم بخواند. دیگه چی میخواهید؟

بیشتر بخوانید