نوید افکاری ما را کشتید اما نوید سقوط نظام تان را خواهیم شنید

شتاب و عجله ای که رژیم داعشی آخوندی در اعدام نوید افکاری نشان داد، گواه بر یک چیز است: ترس از سقوط. حکومتی که از اعتماد بنفس برخوردار نباشد وهر لحظه شاهد لرزش ستون های نظام ضدمردمی اش باشد، چاره

بیشتر بخوانید