حکومت روضه خوان ها

بقای حکومت روضه خوانها روی دو اهرم قرار گرفته: نیروی سرکوبگر و بزک کردن چهره کریه آنها توسط فکل کراواتی ها.

اهرم اول را فقط با زور و قدرت باید بی اثر کرد و اهرم دیگر را با مداومت در روشنگری.

بیشتر بخوانید