بنی صدر بدنامی را با خود به گور برد

بنی صدر تا پیش از انتخابات ریاست جمهوری، پا به پای ابراهیم یزدی در همه جنایات خمینی شریک بود اما کم کم خمینی جاافتاد و آخوندهایی نظیر رفسنجانی و بهشتی و موسوی اردبیلی و منتظری و خلخالی قدرتمندتر شدند و حلقه غیرآخوندها را از اطراف خمینی دور کردند. دعوای بنی صدر با بهشتی و رفسنجانی از این مقطع زمانی شروع شد. اقبال مردم به او که تصور میکردند وی یک اقتصاددان متجدد است و می تواند کشور را اداره کند باعث شد او ۱۱ میلیون رای بیاورد که در آن دوره رقم چشم گیری بود.

بیشتر بخوانید