عکس روز؛ جمهوری اعدامی

با آنکه پسوند «اسلامی» پس از «جمهوری» در نظام ولایت فقیه بهترین توصیف برای مجموع صفات رذیلانه این حکومت است اما این شعار جمهوری اعدامی هم در نوع خود جالب است. اسلام را اگر بخواهیم با ادبیات طوسی نشان های

بیشتر بخوانید