خاک بر سرت جمهوری اسلامی

طرفداران جمهوری اسلامی و چپول های ضد امریکایی هرگاه میخواهند دیکتاتوری و اعمال ضد حقوق بشری جمهوری اسلامی را ماله کشی کنند فورا عربستان سعودی را همردیف حکومت آخوندها می کنند و می گویند در عربستان هم دیکتاتوری هست، چرا

بیشتر بخوانید