پادشاهی که دوبار بر تخت نشست: یکبار با نام خودش و یکبار هم با نام مستعار!

شاه عباس دوم در سال ١٠٧٧خورشیدی درگذشت. پسر او صفی میرزا جانشین او شد. در آن دوران منجم باشی ها در دربار صفوی خیلی منزلت داشتند و پادشاهان بدون نظر آنها آب هم نمیخوردند. تعیین ساعت خوش برای تصمیمات مهم

بیشتر بخوانید

معجزه امام کاظم در گهواره

یعقوب سراج می گوید: به حضور امام صادق(ع) رفتم، دیدم در کنار گهواره پسرش موسی(ع) ایستاده، و موسی (امام کاظم) در گهواره بود، و مدتی با او راز گفت، پس از آن که فارغ شد، به نزدیکش رفتم، به من

بیشتر بخوانید