آنها روشنفکر بودند یا بیماران روانی؟

رضا براهنی مدعی بسته شدن به پنکه سقف ساواک و همزمان مورد تجاوز قرارگرفتن توسط یک خرس سیاه در روزنامه اطلاعات آبان ماه سال پنجاه و هشت مقاله ای نوشته که انسان با خواندن حتی چند سطر از آن شگفت زده می شود که واقعا این جماعت باصطلاح روشنفکر مخالف شاه جزو آدمیزاد بودند یا یک مشت دیوانه زنجیر پاره کرده؟

بیشتر بخوانید