شاه تا آخرین لحظه سعی کرد از اعدام گلسرخی پرهیز کند

تیمسار پرویز خسروانی در خاطرات خود نقل میکند که شبی که قرار بود فردایش خسرو گلسرخی را اعدام کنند شاه از سینمای کاخ نیاوران با خسروانی تماس میگیرد و میگوید فردا میخواهند گلسرخی را اعدام کنند و خسروانی نیز تائید

بیشتر بخوانید