<br> ضرورت خشونت گذرای مردمی برای پایان دادن به خشونت مداوم حکومتی </br> <span style='color:grey;font-size:70%;' > کورش عرفانی</span>

بن بست کنونی ایران بدون حضور نیروی مردم ایران نمی‌شکند. رژیم فعلی بر مبنای دو «تاکتیک عدم خروج از بن بست» و حتی «بدتر کردن آن»، «استراتژی بقای به هر قیمت» را به پیش می‌برد. این سکون تاریخی از میان

بیشتر بخوانید