زچینی بجز چین ابرو مخواه

بیزاری از چین و چینی ها یواش یواش در اقصای عالم دامنگستر میشود تا آنجا که در همین امریکا چینی ها از توهین و تحقیر و تهدید و آزارهای زبانی و فیزیکی در امان نیستند .من دیشب بر حسب اتفاق

بیشتر بخوانید