صد سال پیش در ایران چه خبر بود؛ ‘خوردن گوشت انسان’ در سرزمین گرسنگان شاه

” قحطی سال ۱۳۳۶ قمری در زمان سلطنت احمد شاه قاجار و در سال‌های پایانی جنگ جهانی از جهت شدت و عمومیت دومین قحطی ایران در سده‌های سیزدهم و چهاردهم بود.”

بیشتر بخوانید