صد سال کشاکش تجدد خواهی

هر بررسي ناسيوناليسم ايراني، ترقي خواهي، حاكميت مردم و عدالت اجتماعي از دوران مشروطه آغاز مي شود. بازگشت به پيام و ايدئولوژي انقلاب مشروطه، به ريشه هاي انديشگي آن كه همه در زمين روشنرائي و انسانگرائي غرب بود، نه تنها ما را راهنمائي، كه شرمزده مي كند و معتقدان به سير وقفه ناپذير پيشرفت را به ترديد مي اندازد.

اگر امروز ما باز به پيام جنبش مشروطه و سرچشمه هاي انديشگي آن بازگرديم از سر واپسگرائي نيست.

بیشتر بخوانید

میخواهید بدانید «ایرانپرستی» امثال داریوش همایون از چه جنسی بود؟

ج.ا. مثل همه حکومتهایی که در تنگنا افتاده اند به فکر کشیدن کارت «میهن پرستی» افتاده و عواملش بویژه به این جمله داریوش همایون استناد میکنند «اولویت من دیگر مبارزه با جمهوری اسلامی نیست، باید ایران حفظ شود.»

بیشتر بخوانید