درصورت جنگ اسرائیل با رژیم اسلامی امریکا پشت اسرائیل را خالی میکند

متاسفانه در میان تحلیل گران ایرانی کمتر کسی را میتوان یافت که ذهنیت قالب بندی شده سنتی جنگ سرد را کنار گذاشته باشد و اوضاع را مطابق فکت و واقعیات روی زمین تجزیه و تحلیل کند. بسیاری افراد بر این باورند که دمکراتها یار دیرینه و شریک استراتژیک اسرائیل هستند و اگر جنگی صورت بگیرد امریکا مثل دوران جنگ شش روزه اعراب با اسرائیل ناوگان خودش را به کمک اسرائیل خواهد فرستاد.

اشکال اینگونه ذهنیت ها اینجاست که آنها نمیدانند این حزب دمکرات با آن حزب دمکرات تفاوت بسیار دارد. اینهایی که فعلا در کاخ سفید هستند در واقع یک گروه افراطی چپگرا هستند با افکار ضد امپریالیستی و ضد اسرائیلی اما بسیار فریبکار و حقه باز که اهداف و نیات خود را در قالب شعارهای پوپولیستی مثل ضدنژادی و محیط زیستی و مماشات با اسلامگراها و غیره پنهان کرده اند.

بیشتر بخوانید