دروغ قرن (۲)

پس از اشغال ایران و تبعید شدن رضا شاه، کسانی که از رضا شاه ضربه خورده بودند فضا را برای عقده گشایی مناسب می دیدند و هرچیز را مشتمسک بدگویی هایشان از رضا شاه قرار میدادند از جمله همین قرارداد نفتی را.

محمد مصدق در سال 1323 درمجلس از این قرارداد بشدت انتقاد کرد و آنرا محصول دوره دیکتاتوری خواند و امضا کنندگان آنرا نوکر انگلیس و دشمن ملت ایران نامید!

در قسمتهای بعد خواهیم دید که همان شخصی که این قرارداد را ثمره دوره دیکتاتوری می نامید خودش چپونه دربرابر شرکت انگلیسی کیش ومات شد.

بیشتر بخوانید