دیگری‌سازی و دشمن‌هراسی در ادبیات سیاسی اقتدارگرایی 

آزاده پورزندکنش‌گر حقوق بشر یکی از حاضران در میزگرد «نازی‌ها چه‌گونه دشمنان خود را تعریف می‌کردند»، درباره ایدئولوژی و رژیم «نازی» در آلمان با دشمنان بود. آزاده پورزند در این یادداشت درباره آن‌چه در این جلسه شنیده و مقایسه‌ای که در ذهنش شکل گرفته، نوشته است.

بیشتر بخوانید