محرم و نامحرم

زمانی که آخوندها، تشیع را در ایران رواج دادند کم کم بین زنان و مردان جدایی غریبی ایجاد شد و این امر که برآمده از باورهای مذهبی اسلام و مخصوصا نوع تشیع ان است منشا تغییرات عمیقی در همه جنبه های زندگی اجتماعی شهرنشینان ایران قرار گرفت بطوریکه حتی معماری خانه های ایرانیان تا دوره پهلوی، بر مبنای جدایی محرم و نامحرم بصورت دو قسمت اندرونی و بیرونی شکل گرفت.

بیشتر بخوانید