سنگریزه های دموستن

دموستن در جوانی از لکنت زبان رنج میبرد. او برای غلبه بر این نقص یک سری تمرینات را برای خود طراحی کرد. طبق روایات او سنگریزه در دهان خود قرار میداد تا بتواند بر این نقص گفتاری خود غلبه کند.

بیشتر بخوانید