فعالیت سیاسی در فضای مجازی و مسئله گزینش «پارادایم» (به بهانه وضعیت سایت «بالاترین»)

انگیزه این نوشتار مشاهده یک بحث (ماهیتا بی پایان) در داخل سایت بالاترین و خارج از آن حول محور «خباثت» یا «نا کارآمدی» گردانندگانش است. من اینجا قصد دارم یک ادعای دیگر را مستدل کنم: ایده «دیده شدن مطالب بر

بیشتر بخوانید

بعد از «جمهوری جعلی»، اینک «دموکراسی مجازی» (بخش سوم: دموکراسی یک نسخه برای تصمیم گیری است، نه برای هرزگردی!)

همانطور که در بخش قبلی عنوان شد دموکراسی در اصل یک ایده برای نحوه اداره کشور است. در امورحاکمیتی یک سوال بنیادی به نحو اجتناب ناپذیری پیش میآید: در کشور چه کسی حرف آخر را میزند؟ جواب دموکراسی این است:

بیشتر بخوانید

بعد از «جمهوری جعلی»، اینک «دموکراسی مجازی»! (بخش دوم: مفهوم دموکراسی و کاربرد آن در فضای مجازی)

مشکل از اینجا شروع میشود که منظور از «دموکراسی» واضح نیست. بویژه در بین ایرانیان وقتی گفته میشود «دموکرات» منظور غالبا چیزی نزدیک به «آزاد منش» یا «روادار» است، واین میتواند به شدت گمراه کننده باشد. مفهوم دموکراسی تعریف بلامنازعی

بیشتر بخوانید

بعد از «جمهوری جعلی»، اینک «دموکراسی مجازی»!

در مورد «خیانت روشنفکران» (من ترجیح میدهم آن را حماقت تحصیل کردگان بنامم) در جریاناتی که به پدید آمدن رژیم فعلی انجامیدند بسیار نوشته شده است. ولی در سالهای اخیر ما یک خیانت رذیلانه (و این بار کمابیش آگاهانه) بخشی

بیشتر بخوانید