چرا تحزب در ایران شکل نمی گیرد؟ (3)

یکی از موانع رشد حزب و احزاب در ایران، مغایرت و تضاد بنیان های فکری مسلمانان با گروههای مخالف است. از نظر بسیاری از مسلمانان شیعه ایرانی، حقیقت مطلق همان چیزی است که در اختیار آنهاست و هرکس مخالف طرز تفکر و شیوه و منش آنها باشد باطل است و باید از بین برود. یعنی تضاد آشتی ناپذیر بین حق و باطل باعث آن شده که هیچوقت احزاب مخالف در ایران شکل نگیرند.

بیشتر بخوانید

چرا تحزب در ایران شکل نمی گیرد؟ (1)

استمرار قدرت‌طلبی، انحصارطلبی، قانون‌گریزی و رفتارهای غیرمدنی از این دست در تاریخ یک سده اخیر،از یک سو به بی اعتمادی، بی‌تفاوتی و حزب‌گریزی مردم ایران منجر شده است. از سوی دیگر، فرهنگ عمومی و سیاسی مردم را به سمت انزوا گرایی، بدبینی، بی‌اعتمادی، قانون‌گریزی و مصادیقی از این دست، سوق داده‌اند.

بیشتر بخوانید