چرا خوردن دنبلان حرام است؟

کلمه ها و ترکیبهای تازه: حصه: سهم، بخش، قسمت سپرز: طحال خصیتین: دنبلان گوسفند شما ببینید جبرئیل چقدر بدجنس و ناقلا بوده که یک کاره از اون بالابالاها آمده و به حضرت ابراهیم گفته از قسمت گوشت خورشتی اش به

بیشتر بخوانید