ماجرای متکای مظفرالدین شاه

در صفحه ۷۵۰  کتاب «سیاهه دولت ملی» مشروح نطق پیش از دستور یکی از نمایندگان مجلس شورای ملی در دوره مصدق را به نقل از روزنامه اطلاعات نوشته است که مطمئن هستم برایتان تازگی دارد. توضیح آنکه در قدیم خیلی

بیشتر بخوانید