چرا کشورهای غربی پناهنده می پذیرند؟

اگر این پرسش راپنجاه سال پیش مطرح میکردی پاسخش ساده بود. کشورهای غربی نیاز به نیروی کار ارزان داشتند، نرخ تولید مثل پایین بود و پیری جمعیت درحال افزایش بود. مراکز صنعتی نیاز به کارگر ساده داشتند. با پذیرش پناهندگان

بیشتر بخوانید