تقلب در انتخابات را نمی توان به زیر فرش جارو کرد

دو ماه است که از تقلب انتخابات توسط دمکراتها می گذرد و هیچ راهکار قانونی برای بررسی اتهامات و شواهد آن پیدا نشد زیرا رسانه ها از بیخ منکر رخ دادن تقلب در انتخابات هستند و هرگونه خبر یا سخنرانی

بیشتر بخوانید