مقام معظم «میدان»

کسانی که ماهیت جمهوری اسلامی را شناخته اند بخوبی می دانند که این رژیم اعتقادی به دیپلماسی نداشته و ندارد و اگر می بینید به پای میز مذاکرات می آید فقط بخاطر رها شدن از زیر فشار و تنگناهاست و

بیشتر بخوانید