راهکارهای قرآن برای غلبه بر ویروس کرونا

از آنجا که قرآن کریم برای نجات همه انسانها در همه عصرها و نسل ها و بدون از محدودیتهای جغرافیایی آمده، حتما برای غلبه بر کرونا راهکارهایی دارد که متاسفانه مفسران قرآن و مراجع تقلید ما تنبلی کرده و آنها

بیشتر بخوانید