دروغ قرن (۴)

مصدق و یارانش نمی دانستند مذاکره با طرف خارجی با کشتی گرفتن در زورخانه فرق دارد. در مذاکره با طرف خارجی باید واقع بین بود تا معامله برد-برد انجام بشود. با پرخاشگری و گزافه گویی هیچوقت طرف خارجی کوتاه نمی آید.

بیشتر بخوانید