ما نیاز به صدها رسانه مستقل داریم

کاش کسی روی این موضوع تحقیق کند که رژیم منحوس اسلامی چه تعداد رسانه در اختیار دارد و همچنین در چه تعداد رسانه های خارج کشور عوامل نفوذی دارد، آنوقت متوجه میشود که چه لیست بلند بالایی از رسانه ها

بیشتر بخوانید