مصاحبه شاهزاده با روزنامه بحرینی

مونس المردي، سردبیر روزنامه البلاد: اعلیحضرت، نقشه و تحرکات پنهانی اپوزیسیون  ایران در خارج از کشور چیست و چگونه بر اعتراضات داخل ایران سرمایه‌گذاری خواهد کرد؟ به ویژه پس از وخامت اوضاع در ایران و سرکوب و خشونتی که در

بیشتر بخوانید