نفش سعید حجاریان در بازجویی و اعدام افسران ارتش

حجاریان، که به گفته خود پس از دستگیری افسران کودتاچی، مسئولیت مدیریت بازجویی را داشت، گفته است که سه روز مانده به کودتا، چند نفر از افسران خبر کودتا را لو دادند. ما در ستاد مشترک ستاد خنثی سازی تشکیل دادیم و ترکیبی از سپاه و کمیته ستاد مشترک و کمیته بهارستان در این ستاد حضورداشتند و عملیات دستگیریها را هم سپاه عهده دار شد. شب کودتا به آقای ریشهری گفتم که میخواهد کودتا شود.

بیشتر بخوانید