شاه زنبورها چگونه مسلمان شد؟

نام من چون سرخ زنبوران چرا کافر نهی نقش من چون شاه زنبوران مسلمان آمده خاقانی یکی از رویدادهای مهم در صدر اسلام همانا مسلمان شدن شاه زنبورها بود. لطفاَ نگوئید که زنبورها شاه ندارند و ملکه دارند. خودم میدانم

بیشتر بخوانید