مردم گرسنه و بنیاد شهید جوجه ها را زنده دفن میکند؛ بله، درست شنیدید، بنیاد شهید!

گزارشی که میخوانید به دلیل افشاگری هایش از سایت «ایرنا» خیلی زود حذف شد: در ایران بیشتر بازار فرعی جوجه یک روزه در دست خرده مالکان قرار دارد، با این حال، تمام این خرده مالکان تنها ۱۵ درصد از کل

بیشتر بخوانید