زوال جهان اسلام؛ حامد عبدالصمد

هر چه یک جامعه بسته‌تر باشد، به همان اندازه نیز جهان خارج از خود را خصمانه‌تر ارزیابی می‌کند. مقررات اخلاقی سخت‌تر می‌شود و فشار بر هواداران خود فزونی می‌گیرد تا بدین‌گونه وفاداری بی‌قید و شرط آنها تضمین شود.

بیشتر بخوانید