عذاب الیم مدیران در نظامی مانند ج.ا : اجبار به جفنگ گویی
در باب حرفهای اخیر رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در مورد ماجرای نطنز

میدانید بهترین راهکار در مورد یک موضع غیر قابل دفاع چیست؟ آن را عوض کنید! ولی این درون نظامهایی مانند ج.ا. ممکن نیست؛ یک مدیر حتی اگر خودش کاملا آگاه باشد که موضع رسمی جفنگ است ناچار است که در

بیشتر بخوانید