محصول جدید صنعت نظامی روسیه: جاسازی سامانه (آماده به شلیک) موشکی در کانتینرهای تجاری

یک حسی به من میگوید این محصول مشتریان مشتاقی پیدا خواهد کرد… Of course, Russia has previously developed the Club-K, the export variant of the Kalibr missile, that can be employed from shipping containers. Now Russia is looking to add

بیشتر بخوانید