عجله و سراسیمگی دمکراتها برای نجات جمهوری اسلامی

واقعا باد ابرقدرتی امریکا با یک سوزن تقلب در انتخابات خوابید و اکنون باندی بر کاخ سفید حاکم است که در احیای جمهوری اسلامی حتی دیسیپلین دیپلماتیک را نیز رعایت نمی کند. فقط در امروز چند تا حرکت از سوی

بیشتر بخوانید

ستاره درخشش دوباره به ریاست بخش فارسی صدای امریکا منصوب میشود.

حرفی ندارم. تیتر واشنگتن تایمز گوبا است: بایدن رئیسی که در زمان ترامپ اخراج شده بود باز میگرداند. https://www.washingtontimes.com/news/2021/feb/18/voa-executive-setareh-derakhshesh-sieg-fired-under/

بیشتر بخوانید