ترامپ امشب طوفان به پا کرد

در میان شخصیتهایی که در عمرم دیده ام انسانهای سخنور بسیاری را دیده ام اما هر یک از آنها مهارتشان فقط سخنرانی برای یک قشر خاص بود. کمتر کسی را مثل ترامپ دیده ام که سخنرانی اش همه اقشار را

بیشتر بخوانید